Lovgrundlag

Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller § 13, stk. 2.

For en løbende vurdering af ordningens faglige indhold og administration er der af Energistyrelsen nedsat et rådgivende udvalg med repræsentanter for vindmølleindustrien, vindmølleejere, Energinet.dk, net- og forsyningspligtige virksomheder, forsikringsselskaber, certificerende virksomheder, standardiserings- og forskningsinstitutter m.v. Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller varetager de praktiske opgaver vedrørende udvalgets møder.

Medlemmer

 

Godkendelsessekretariatet varetager opgaver forbundet med møder i Det Rådgivende Udvalg. Desuden deltager Godkendelsessekretariatet i rådets møder.

Udvalgets vigtigste opgaver vil være at rådgive Energistyrelsen:

  • I generelle spørgsmål omkring ordningens virkemåde
  • I spørgsmål omkring godkendelse af de tilknyttede sagkyndige institutioner, selskaber, m.v.
  • I spørgsmål omkring administrationen af ordningen, herunder tolkning af regelgrundlaget samt ved udformning af nye regler og forskrifter.

Energistyrelsen udpeger medlemmerne i det rådgivende udvalg, og sekretariatsfunktionen varetages af Godkendelsessekretariatet.

Ved tolkning af regelgrundlaget samt ved udformning af nye regler og forskrifter kan Det Rådgivende Udvalg nedsætte ad hoc udvalg til behandling af eventuelle problem-områder.

Udvalgets medlemmer er udpeget af Energistyrelsen for perioder af 3 år.